REGULAMIN – VIP CARD MEMBER

Regulamin VIP CARD ENERGY 2000 w Katowicach

§ 1 Glosariusz

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Uczestnik Programu VIP CARD (Uczestnik) oraz Posiadacz Karty VIP CARD (Posiadacz) – osoba, legitymująca się pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymogi przewidziane niniejszym Regulaminem, która wyrażając wolę przystąpienia do Programu VIP CARD oraz posługiwania się Kartą VIP CARD akceptuje w pełni postanowienia przedmiotowego Regulaminu oraz dokonała skutecznej rejestracji w Programie VIP CARD wypełniając Formularz Rejestracyjny.
 2. ENERGY 2000 – Organizator Programu VIP CARD oraz wydawca Karty VIP CARD, działający
  w ramach spółki pod firmą ENERGY 2000 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ENERGYLANDIA SP.K. z siedzibą w Przytkowicach 532A, 34-141 Przytkowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
  w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000605098, NIP: 551-17-35-768, REGON: 070883960 oraz Michał Goczał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MG – Michał Goczał, _Leńcze 327, 34-142 Leńcze, NIP: 551-248-46-76, REGON: 123020289.
 3. Program VIP CARD – program organizowany przez ENERGY 2000, przeprowadzany na terenie klubu muzycznego ENERGY 2000, który polega na tym, iż Posiadacz Karty VIP CARD, na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem, może m.in:
  • być uprawnionym do bezpłatnego wstępu do klubu muzycznego ENERGY 2000,
  • uczestniczyć oraz korzystać ze specjalnych promocji organizowanych przez ENERGY 2000,
  • na zasadzie pierwszeństwa przed innymi osobami wstępować do klubu muzycznego ENERGY 2000,
  • otrzymywać specjalne informacje oraz zaproszenia na imprezy organizowane przez ENERGY 2000, w tym również specjalne imienne zaproszenia na eventy organizowane w klubie muzycznym ENERGY 2000.
 4. Konto Posiadacza Karty VIP CARD (Konto) – zindywidualizowane konto Posiadacza, związane
  z Kartą VIP CARD, utworzone dla Posiadacza zgodnie z niniejszym regulaminem i dostępne
  w serwisie https://energy2000.pl/. Na koncie Posiadacza ujawnia się informacje o imprezach organizowanych przez ENERGY 2000 oraz przysługujących Posiadaczowi promocjach.
 5. Indywidualny numer – indywidualny numer przypisywany do każdego Posiadacza Karty VIP CARD potwierdzający jego rejestrację w Programie VIP CARD oraz uprawniający go do korzystania z Programu wraz z przysługującymi z tego tytułu przywilejami.
 6. Karta VIP CARD (Karta) – plastikowa karta, przypisana do Posiadacza, oznaczona Indywidualnym numerem umożliwiającym identyfikację Posiadacza. Karta uprawnia Posiadacza do korzystania z uprawnień wynikających z Programu VIP CARD na tożsamych warunkach również na terenie klubu muzycznego ENERGY 2000 zlokalizowanego
  w Przytkowicach 532A (34-141).
 7. Klub muzyczny ENERGY 2000 – klub muzyczny zlokalizowany w Katowicach (40-035) przy ul. Plebiscytowej 3. Przez Klub muzyczny ENERGY 2000 rozumie się również klub muzyczny zlokalizowany w Przytkowicach 532A (34-141).
 8. Formularz Rejestracyjny – formularz, papierowy lub w wersji elektronicznej, który Posiadacz Karty VIP CARD oraz uczestnik Programu VIP CARD musi uprzednio wypełnić, akceptuje warunki Programu VIP CARD (niniejszy Regulamin), podaje swoje dane osobowe niezbędne do rejestracji oraz te które może podać fakultatywnie, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Na Formularzu Rejestracyjnym osoba go wypełniająca obowiązana jest wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w tym również informacji o promocjach oraz imprezach organizowanych przez ENERGY 2000, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/SMS) oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

§ 2 Przystąpienie do Programu VIP CARD

 1. ENERGY 2000 wskazuje, iż włączenie osoby do Programu VIP CARD oraz w następstwie tego wydanie tej osobie Karty VIP CARD następuje uznaniowo przez ENERGY 2000.
 2. W celu przystąpienia do Programu VIP CARD należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnić Formularz Rejestracyjny zgodnie z poniższymi postanowieniami. Formularz Rejestracyjny jest dostępny w klubie muzycznym ENERGY 2000 zlokalizowanym
  w Katowicach. Przystąpienie do Programu VIP CARD i korzystanie z uprawnień z niego wynikających, w szczególności z Karty VIP CARD, jest bezpłatne.
 3. Program VIP CARD obowiązuje przez czas nieokreślony.
 4. Po przystąpieniu do Programu VIP CARD zostanie osobie przystępującej przekazana Karta VIP CARD.
 5. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego dane Uczestnika z Formularza zostaną wprowadzone do systemu Programu VIP CARD, co skutkuje utworzeniem Konta dla Posiadacza Karty VIP CARD, do którego zostaje przypisany Indywidualny numer, który jest indywidualny dla każdego Posiadacza.
 6. W Formularzu Rejestracyjnym przystępujący do Programu VIP CARD dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu komórkowego) niezbędne do prawidłowej realizacji Programu VIP CARD, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez ENERGY 2000 w celach związanych z realizacją Programu VIP CARD oraz na otrzymywanie informacji handlowej ENERGY 2000. Odmowa podania danych osobowych powoduje jednocześnie odmowę ENERGY 2000 na przystąpienie osoby do Programu VIP CARD. Osoba przystępująca do Programu VIP CARD zobowiązana jest podać swoje dane zgodne z prawdą.
 7. W Formularzu Rejestracyjnym przystępujący potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu VIP CARD oraz akceptuje jego postanowienia.
 8. Osoba uczestnicząca w Programie VIP CARD powinna zawiadomić ENERGY 2000 o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 9. Osoba przystępująca do Programu VIP CARD zgodnie z niniejszym Regulaminem dysponuje
  w ramach Programu VI CARD Kontem Posiadacza Karty VIP CARD dostępnym w serwisie https://energy2000.pl/.
 10. Wyłącznie osoba przystępująca do Programu VIP CARD może korzystać z uprawnień z niego wynikających, w tym w szczególności Karty VIP CARD.
 11. Uczestnik może w każdym momencie zmienić dane Uczestnika, z wyłączeniem imienia
  i nazwiska, wprowadzając stosowne zmiany po zalogowaniu się na Koncie Uczestnika. Zmiany danych można również dokonać w klubie muzycznym ENERGY 2000 zlokalizowanym
  w Katowicach.
 12. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie VIP CARD.
  W takim wypadku Konto Posiadacza Karty VIP CARD zostaje zamknięte, Karta VIP CARD zablokowana a uprawnienia z nimi związane wygasają. Po dokonaniu rezygnacji można na nowo przystąpić do Programu VIP CARD zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 13. Uczestnictwo w Programie VIP CARD oraz podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

§ 3 Karta VIP CARD

 1. Karta VIP CARD wydawana jest Posiadaczowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jest identyfikowana przez Indywidualny numer umieszczony na Karcie. Każda Karta VIP CARD zarejestrowana jest w systemie informatycznym ENERGY 2000 jako Karta przypisana do danego Posiadacza.
 2. Karta VIP CARD nie jest kartą kredytową, bankomatową, płatniczą, służy wyłącznie korzystaniu z Programu VIP CARD. Karta nie jest zbywalna i pozostaje własnością ENERGY 2000.
 3. Posiadacz okazując Kartę może skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa
  w Programie VIP CARD.
 4. Jeżeli pracownik ENERGY 2000 poweźmie uzasadnione wątpliwości co do braku uprawnień osoby przedstawiającej Kartę, może dokonać weryfikacji danych osoby okazującej z danymi
  z Uczestnika Programu VIP CARD przypisanego do okazanej Karty VIP CARD. W przypadku zgodności podanych danych z danymi z Konta osoba okazująca może skorzystać z ww. uprawnień, chyba że Karta VIP CARD została uprzednio zablokowana.
 5. Karta zostaje zablokowana przez ENERGY 2000 po uzyskaniu od Uczestnika informacji o jej zaginięciu, skradzeniu, uszkodzeniu skierowanej do ENERGY 2000 w oświadczeniu w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres [●]. Informację te powinny zostać niezwłocznie przekazane ENERGY 2000. Uczestnik może dokonać zgłoszenia również
  w klubie muzycznym ENERGY 2000 (np. ustnie).
 6. W przypadku zablokowania Karty VIP CARD Posiadaczowi zostaje wydana nowa Karta, która zostaje przypisana do Konta Posiadacza.
 7. Korzystanie z Karty VIP CARD może następować wyłącznie na zasadach przewidzianych
  w niniejszym Regulaminie.
 8. Wzór graficzny Karty VIP CARD stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Uprawnienia Uczestnika Programu VIP CARD oraz Posiadacza Karty VIP CARD

 1. Uczestnik Programu VIP CARD oraz jednocześnie Posiadacz Karty VIP CARD jest uprawniony
  w szczególności do:

  1. bezpłatnego wstępu do klubu muzycznego ENERGY 2000,
  2. wstępu poza kolejnością do klubu muzycznego ENERGY 2000,
  3. uczestnictwa oraz korzystania ze specjalnych promocji organizowanych przez ENERGY 2000,
  4. otrzymywania specjalnych informacji oraz zaproszeń na imprezy organizowane przez ENERGY 2000.
 2. Informacje na temat promocji, organizowanych, itp. Mogą być przekazywane Uczestnikowi
  w formie wiadomości e-mail/SMS.
 3. Uczestnictwo w Programie VIP CARD oprócz uprawnień przewidzianych w ust. 1 powyżej, nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Uczestnika wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 wraz ze zm.).
 1. Uczestnik nie może zbyć uprawnień przysługujących mu z Programu VIP CARD.
 2. Uczestnik może korzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie VIP CARD oraz Karty VIP CARD przez czas ich trwania, chyba że regulamin stanowi inaczej.

§ 5 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacje dotyczące Programu czy też Karty mogą być zgłaszane w dowolnej formie
  w klubie muzycznym ENERGY 2000 , jak i drogą elektroniczną na adres e-mail: katowice@energy2000.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. ENERGY 2000 ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej zgłoszenia. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona.
 5. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 6 Rodzaj, zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. ENERGY 2000 świadczy następujące bezpłatne usługi za pomocą serwisu internetowego https://energy2000.pl/, tj. założenie i korzystanie z Konto Posiadacza Karty VIP CARD.
 2. Uczestnik może korzystać z usług, dostępnych poprzez serwis https://energy2000.pl/,
  z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa poniżej.
 3. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług jest posiadanie przez Uczestnika systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. z dostępem do sieci Internet;
  2. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
  3. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;
  4. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem korzystania z usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, dostępnej w serwisie https://energy2000.pl/.
 5. Zakazuje się Uczestnikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. ENERGY 2000 zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się ENERGY 2000, na żądanie Uczestnika, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny ENERGY 2000, tj. adres e-mail katowice@energy2000.pl.
 7. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne
  z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia korzystania z usług udostępnionych z użyciem Serwisu (wystąpienie z Programu VIP CARD), umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Uczestnika, które Uczestnik może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez ENERGY 2000 należy zgłaszać na adres siedziby ENERGY 2000 lub adres e-mail katowice@energy2000.pl, w ciągu czternastu dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Do zgłoszenie reklamacyjnego, jego rozpatrzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 pt. Reklamacje.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”, jest ENERGY 2000.
 2. Dane osobowe Uczestników podane przez nich w Formularzu Rejestracyjnym lub później przez nich modyfikowane, będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO, polskich przepisów o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu realizacji Programu Lojalnościowego.
 3. Przetwarzając dane osobowe Uczestników administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 RODO stosuje zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności
  i poufności.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w niezbędnym zakresie:
 1. w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ciążących na administratorze, w szczególności w celach księgowych
  i podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio Uczestnikom, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. ENERGY 2000 odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opisanych powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do danych osobowych Uczestnika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Uczestnika, praw i wolności lub dane Uczestnika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora.
 3. Uczestnikowi, który wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody, administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie VIP CARD.
 4. Dane osobowe Uczestników wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres,
  w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Administrator jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego, chyba że
  w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy
  o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać ujawnione partnerom administratora, czyli firmom,
  z którymi współpracuje administrator łącząc produkty lub usługi. Do danych osobowych Uczestników mogą też mieć dostęp podwykonawcy administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania.
 6. Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących danych osobowych Uczestników w sposób zautomatyzowany.
 7. Zgodnie z RODO, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. do przenoszenia danych;
 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. ENERGY 2000 zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn, za uprzednim jednomiesięcznym powiadomieniem. Powiadomienie o zakończeniu programu nastąpi za pomocą środków komunikacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej https://energy2000.pl/, jak i w klubie muzycznym ENERGY 2000.
 2. Uczestnik może porozumiewać się z ENERGY 2000 za pośrednictwem adresu e-mail katowice@energy2000.pl
 3. ENERGY 2000 udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu VIP CARD.
 4. Opłaty za połączenie z ENERGY 2000 z telefonów stacjonarnych – opłata jak za połączenie lokalne; z telefonów komórkowych – opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej.
 5. ENERGY 2000 nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. ENERGY 2000 świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. ENERGY 2000 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w przypadku gdy:
 • zaistnieje konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa albo wydanego orzeczenia lub decyzji;
 • wymaga tego ochrona interesów Uczestników;
 • jest to uzasadnione potrzebą zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania
  i bezpieczeństwa Programu VIP CARD;
 • przemawia za tym wprowadzanie nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu;
 • możliwości zaoferowania Uczestnikom korzystniejszych warunków uczestnictwa
  w Programie VIP CARD;

W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, ENERGY 2000 poinformuje Uczestników
o wprowadzeniu modyfikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS i udostępni nowy tekst Regulaminu na stronie https://energy2000.pl/. Zmiany są skuteczne wobec Uczestnika
w terminie 30 dni od dnia poinformowania o nich Uczestnika i pod warunkiem, że w tym czasie Uczestnik nie skorzysta z uprawnienia do rezygnacji w Programie. Do czasu upływu tego terminu Uczestnik korzysta z wszystkich uprawnień na zasadach dotychczasowych

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu https://energy2000.pl/, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu.
 3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane Uczestnikom przez ENERGY 2000
  w związku z uczestnictwem w Programie VIP CARD (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik,
  a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Programu VIP CARD, w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, bazy danych należą do ENERGY 2000 lub podmiotów, z którymi ENERGY 2000 zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 4. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się
  o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – ENERGY 2000  wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postepowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (zob. www.uokik.gov.pl).
 5. ENERGY 2000  informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr) (https://webgate.ec.europa. eu/odr/main/?event=main.home.show.) dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. ENERGY 2000 mając na uwadze przepisy ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823), informuje, iż nie korzysta
  z polubownych metod rozwiązywania sporów.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.08.2018.

 

Załącznik nr 1

Wzór graficzny Karty VIP CARD