Regulamin

REGULAMIN KLUBU ENERGY 2000 PRZYTKOWICE

 1. Wszystkie Osoby biorące udział w imprezach organizowanych przez Klub Energy 2000 i przebywające w budynku klubu oraz na jego terenie* mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do budynku klubu i na jego teren* jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 2. Nad przestrzeganiem zasad regulaminu czuwa Właściciel Klubu, jego kierownictwo oraz personel, w tym cała obsługa oraz pracownicy ochrony klubu.
 3. Osoby przebywające w Klubie oraz na terenie należącym do klubu mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń personelu, obsługi i pracowników ochrony klubu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w budynku klubu i na terenie należącym do klubu, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów**, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i tzw. „dopalaczy”***. Zabrania się także wnoszenia na teren budynku klubu własnej żywności, artykułów spożywczych i napojów, w szczególności napojów alkoholowych.
 5. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów będących własnością klubu poza jego teren.
  • wynoszenia opakowań szklanych oraz napojów poza obszar budynku klubu.
  • spożywania napojów alkoholowych (również tych zakupionych w klubie) poza budynkiem klubu, a na terenie należącym do klubu, tj. na parkingach, podjazdach, alejkach, chodnikach i terenach zielonych wokół klubu.
  • zanieczyszczania i zaśmiecania klubu oraz terenów należących do klubu jak również niszczenia mienia klubu i innych osób.
 6. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia w strefy klubu nie przeznaczone do celów imprezy (kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, biura, szatnia personelu, magazyny, zaplecza itd.)
  • rzucania wszelkimi przedmiotami
  • wnoszenia na parkiet taneczny, szklanek, kieliszków oraz butelek
  • stawiania szklanek, kieliszków oraz butelek w innych miejscach jak stoliki i lada baru.
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela lub kierownictwa klubu
  • fotografowania sprzętem profesjonalnym (tzw. lustrzanki) oraz rejestracji audio-wizualnej (sprzętem profesjonalnym – kamery) imprezy bez zgody właściciela lub kierownictwa klubu, lub też bez wcześniejszej autoryzacji/akredytacji (dziennikarze).
  • naklejania nalepek na terenie klubu oraz malowania po ścianach
  • zakładania nóg na stoły, loże, oparcia itp. oraz „przysypiania”
 7. Pracownik ochrony ma prawo do przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.
 8. Do klubu nie będą wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadający przedmioty wymienione w pkt. 3 regulaminu, odmawiające poddania się zgodnie z regulaminem czynnościom wymienionym w pkt. 4 oraz osoby wobec, których wcześnie została orzeczona kara zakazu wstępu do klubu oraz osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
 9. Do klubu nie będą wpuszczane osoby w strojach sportowych, tj., dresach, krótkich spodenkach****, sportowych bluzach z kapturem, koszulkach na ramiączkach (dotyczy mężczyzn), czapeczkach z daszkiem(tzw. baseball-olówek), ubrane w stroje lub posiadające rzeczy w barwach klubów sportowych (szaliki, czapeczki, flagi etc.). Osoby w okularach przeciwsłonecznych. W przypadku wątpliwości co do odpowiedniego stroju, ostateczną decyzję o wpuszczeniu osoby do klubu podejmuje upoważniony pracownik ochrony, tzw. selekcjoner.
 10. Prawo wstępu na imprezę biletowaną mają:
  • osoby, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie
  • przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z właścicielem lub kierownictwem klubu.
 11. Do klubu mają wstęp jedynie osoby, których wiek jest zgodny z ustalonym na daną imprezę kryterium wiekowym. Pracownik ochrony ma prawo zażądać od każdego lub wybranego gościa klubu okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia, w celu zweryfikowania jego wieku.
 12. Pierwszeństwo wejścia do klubu Energy 2000 mają osoby niepełnosprawne oraz goście z zaproszeniami imiennymi oraz stosownymi przepustkami i identyfikatorami.
 13. Zawsze i bez wyjątku ostateczną decyzję o wpuszczeniu lub zakazie wejściu osób do klubu podejmuje upoważniony pracownik ochrony, tzw. selekcjoner.
 14. Selekcjoner oraz pracownicy ochrony mają prawo odmówić podania przyczyn, z powodu których osoba/y nie została/y wpuszczona/ne do klubu.
 15. W przypadku braku miejsca lub problemów logistycznych ochrona ma prawo chwilowo wstrzymać lub odmówić wpuszczania kolejnych gości.
 16. Zakupionego biletu wstępu po wejściu na imprezę nie wolno udostępniać innej osobie.
 17. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Klubu na właściwą imprezę muzyczną, opuszczenie terenu Klubu uważa się, za opuszczenie imprezy muzycznej. Ponowne wejście na właściwą imprezę muzyczną jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.
 18. Zwrot biletu zakupionego w Klubie może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie klubu i tylko za okazaniem oryginalnego zakupionego biletu.
 19. Godzina zamknięcia klubu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Właściciela klubu lub kierownictwo. Po ogłoszeniu zamknięcia klubu, goście powinni opuścić lokal w czasie określony przez pracowników klubu.
 20. Obsługa klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. Ma też prawo odmówić obsługi gości, którzy zachowują się agresywnie lub wulgarnie. Niedozwolone jest wzywanie obsługi przez „pstrykanie”, „gwizdanie”, itp.
 21. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim zachowaniem naruszające regulamin klubu i ogólnie przyjęte normy zachowania, będą usuwane z klubu bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 22. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w klubie lub na jego terenie, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa lub też niestosownego zachowania się, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać policji.
 23. Klient klubu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
 24. Klienci Klubu mogą skorzystać odpłatnie z szatni klubu. Klub nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz wartościowe przedmioty typu, telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp. Szczegółowe zasady działania Szatni opisane są w „Regulaminie Szatni”, który znajduje się w klubie. Szatnia jest płatna i obowiązkowa. Decydując się na pozostawienie rzeczy w szatni klubu, automatycznie akceptują Państwo jej regulamin.
 25. Klub nie odpowiada za rzeczy, ubrania, torebki i inne wartościowe przedmioty, pozostawione bez nadzoru w lożach, barach i innych miejscach niż do tego przeznaczone ( szatnia ) oraz za napoje, alkohole i inne rzeczy pozostawione na stolikach.
 26. Rzeczy zgubione lub pozostawione w klubie, w tym również rzeczy nie odebrane z szatni, można odebrać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (33 876 88 12) do 14 dni od momentu pozostawienia lub zgubienia ich w klubie. Po upływie tego terminu rzeczy zostaną przekazane organizacją charytatywnym.
 27. W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc. Osoby przebywające na salach i w miejscach dla palących dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionych pomieszczeniach.
 28. Na terenie klubu znajdują się aparatura nagłaśniająca o dużej mocy. Osoby biorące udział w imprezie mają świadomość, że będą wystawione na emisję dźwięku o dużym natężeniu i robią to na własną odpowiedzialność. Klub nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia słuchu wynikającego z wyżej wymienionych przyczyn.
 29. Na terenie klubu znajdują się urządzenia oświetleniowe o dużej mocy oraz lasery. Osoby biorące udział w imprezie mają świadomość, że będą wystawione na emisję promieniowania laserowego oraz emisję światła o dużym natężeniu i robią to na własną odpowiedzialność. Klub nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia wzroku wynikającego z wyżej wymienionych przyczyn.
 30. Na terenie klubu znajduje się instalacja do pirotechniki wewnętrznej oraz urządzenia generujące płomienie. Osoby biorące udział w imprezie mają świadomość, że w klubie odbywają się pokazy pirotechniczne i ogniowe i robią to na własną odpowiedzialność. Klub nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia części garderoby wynikającego z wyżej wymienionych przyczyn.
 31. W budynku klubu można skorzystać z pomocy Ratownika Medycznego. W razie konieczności każdy pracownik klubu może wskazać osobie w potrzebie drogę do Punktu Medycznego.
 32. Klub oddaje do dyspozycji swoich gości parkingi. Parkingi są płatne i dozorowane.
 33. W budynku klubu i na jego terenie zainstalowano system monitoringu. Osoby biorące udział w imprezie mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
 34. Osoby biorące udział w imprezie, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez klub Energy 2000 dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audiowizualnych oraz informacji dotyczących imprezy.*teren klubu – to cały obszar należący do Energy 2000, w tym parkingi, chodniki, alejki, place przed i za klubem oraz budynki biurowe i magazyny.
  **niebezpieczny przedmiot – o tym czy dany przedmiot jest niebezpieczny zawsze decyduje pracownik ochrony. Jego opinia w tej kwestii nie podlega żadnej dyskusji.
  ***”dopalacze” – środki odurzające nie przeznaczone do stosowania przez ludzi, a będące w legalnej sprzedaży.
  ****w sezonie letnim, nie dotyczy spodni typu „rybaczki” ¾.